NORMATIVA, PERMISOS...


1.- NORMATIVA
Decret 56/2012 de 29 de maig,  estableix la jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.cliqueu aquí
Llei 5/2012 del 20 de març de mesures fiscals, financeres ... cliqueu aquí
Llei1/2012 del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya ple 2012 cliqueu aquí
Festes oficial a Catalunya 2012   cliqueu aquí
Festes locals 2012 cliqueu aquí     Festes locals de  Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat  28 de maig i  24 de setembre 2012
Llei de l'ICS  cliqueu aquí
Estatuts de l'ICS cliqueu aquí
II Acord d'ICS cliqueu aquí
Estatu Marc cliqueu aquí
III Acord de les condicions de treball del personal de la Generalitat cliqueu aquí
EBEP (estatut bàsic de treballador públic) cliqueu aquí
Modificació de l'EBEP cliqueu aquí
Llei 8/06 mesures de conciliació cliqueu aquí 
Llei 3/07 igualtat entre homes i dones cliqueu aquí 
Pacte categories de l'ICS  cliqueu aquí
Llibre retribucions 2010 cliqueu aquí
Llibre retribucionns juny 2010 cliqueu aquí
Pla de Pensions informació general cliqueu aquí 
Pla de pensions 2010 cliqueu aquí
Recull legistaiu cliqueu aquí
Permisos i llicencies Costa de Ponent cliqueu aquí
Dies de lleure cliqueu aquí 
Retribucions 2011 cliqueu aquí

2.- EINES
Guia DPO cliqueu aquí 
Manual carrera professional cliqueu aquí 
Permisos cliqueu aquí
Vacances i lleures cliqueu aquí

3.- SOL.LICITUDS
de permisos de vacances i dies  de lleures cliqueu aquí
de activitats formatives cliqueu aquí
d'autorització d'assistència activitats formatives cliqueu aquí 
de percepció del complement de dedicació exclusiva del personal facultatiu cliqueu aquí
de manteniement dels requisits de dedicació exclusiva del personal facultatius cliqueu aquí
de percepció del complement retributiu per activitat complementaria per al personal facultatiu major de 55 anys cliqueu aquí 
Sol·licitud de lactància Llei Igualtat cliqueu aquí


4.- Declaració jurada, Al·legacions, Recurs
declaració jurada  cliqueu aquí 
declaració jurada ajuda d'estudis cliqueu aquí 
model al·legacions carrera professional cliqueu aquí
model al·legacions DPO cliqeu aquí 
model recurs DPO cliqueu aquí 
model recurs FAS cliqueu aquí
model  de Recurs de Reposició carrera professional cliqueu aquí 
model reclamació per demora de resposta cliqueu aquí