dilluns, 14 de novembre de 2016

MESA SECTORIAL ICS 11 DE NOVEMBRE 2016

Informació:mesa sectorial de l'ICS 11 DE NOVEMBRE 2016


Sessió ordinària de 11 de novembre de 2016 Punts tractats: 

· Sentència respecte al concurs-oposició P-2010: 
A dia d’avui encara no hi un pronunciament clar, ja que es va donar trasllat al Tribunal amb data 24 d’octubre i encara tenen dies per contestar. Des de l’ICS es dubta si tindrem resposta abans de finals d’any. Tan bon punt se sàpiga, ens ho faran arribar.

· Formació on-line obligatòria i la necessitat de ser compensada:
S’arriba a l’acord que a partir de 2017, es canvia el criteri i tota aquella formació, presencial o on-line obligatòria que no es pugui realitzar dins la jornada laboral, serà compensada a aquells professionals que la realitzin. Tant de l’àmbit de primària com hospitalari.

· Nombre de metges que presten serveis a entitats alienes: Aquí ens passen un requadre amb els metges ICS que presten serveis a entitats no ICS (document annex 1). Pel que fa a les entitats gestionades per l’ICS, encara no disposen de les dades.
Exigim que les persones que el contracte són al 100% fora de l’ICS però que realment treballen en exclusivitat per a l’ICS no poden continuar ja que entenem que podrien ser un frau, i tampoc els puntua de cares a futures oposicions

 · Gestió de les IT a primària pel personal Gestió i Serveis: 
Els personals que poden emetre i signar els partes de baixa exclusivament ha de ser el personal facultatius. Un altre cosa és que pel personal GIS pot executar l’ordre d’impressió. Tot el que no sigui això, seria il·legal. · Cost de la formació externa i personal que la realitza: Des de l’ICS no facilitaran aquestes dades a excepció que fem la petició a través del portal de transparència.

 · Realització de cursos dins les DPO: 
Ha quedat clar i constarà en acta que dins les DPO no hi haurà l’obligatorietat de realitzar determinada formació. En aquest punt es demana convocar la comissió de seguiment del II Acord per tal d’ampliar el tema.

· Obligatorietat o no de fer entrega a les Juntes de Personal dels expedients disciplinaris dels professionals:
Tot i que habitualment s’entrega a la Presidència de les diferents Juntes de Personal, l’obligatorietat contemplada a l’EBEP , al seu article 40 només parla a nivell de les sancions molt greus, no de l’obertura dels expedients.

· Funcionament equips de transplantaments: 
Els hospitals on es fan els transplantaments són a la Vall d’Hebron, a Bellvitge i a Can Ruti. Els hospitals on realitzen extraccions d’òrgans són l’Arnau de Vilanova, el Trueta i el Joan XXIII. La problemàtica ve en què es remunera com a atenció continuada i la darrera normativa que ho contemplava és de l’any 1986 i només parlava de personal facultatiu i d’infermeria. A dia d’avui, no hi ha un criteri únic de llistat de professionals que s’hi poden apuntar ni de remuneracions iguals. Es demana que es realitzi una unificació de criteris per a tots els hospitals de l’ICS, adequats a tots els professionals que es veuen implicats (zeladors...).

· Mètode Lean: 
Se’ns informa que a la Metro Nord s’ha format a 20 persones. Es tracta d’una formació de treballar per processos. Des de CCOO posem exemples de com es va implantar a determinades unitats de l’hospital Trueta i que no va servir absolutament per res. Només va ser una despesa inútil.

· Petició informació específica de contractació: 
Es demana es passi informació més específica de la contractació, núm. de nomenaments, durada, si són o no a temps parcial...Ho enviaran als diferents responsables de rrhh dels diferents àmbits per tal que ho facin arribar a les Juntes de Personal.

Aplantillament de tot el 2016 i previsió: 
A 31 d’octubre hi ha un aplantillament de 1259 professionals. (teniu més detall i per territoris a annex2) Quadre-resum: CATEGORIA PROFESSIONAL NÚM. INTERINITAT
 Dipl. sanitaris 356  / Altre personal sanitari 209 Facul.especialistes   376 / Personal de Gestió i Serveis 318 TOTAL 1259
Al 2017, s’aplantillarà tot eventual que ocupi una plaça estructural i que porti 18 o fins i tot 15 mesos ocupant el mateix lloc de treball (no saben la previsió però podrien ser més de 500 noves interinitats).

 · Reordenació de la categoria de Zelador/a dins l’àmbit de primària: 
L’ICS adquireix el compromís de crear el grup de treball al gener de 2017.

· Grup treball mobilitat interna intrahospitalària: Tot i que de moment no veuen la necessitat, des de CCOO hi insistim ja que va ser el compromís de l’anterior responsable de RRHH ICS. 

11 de novembre de 2016

Resum fes un clic aquí
Annex 1  relació personal facultatiu especialista que presten serveis en entitats no ICS, distribuits per territoris.fes un clic aquí 
Annex 2 relació d'aplantillaments (interinitats) a 4 de maig i a 31 d'octubre als diferents territoris.fes un clic aquí